เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
account_box คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box สมาชิกสภาเทศบาล

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์
ปลัดเทศบาล
โทร : 086-7331693
นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์
ปลัดเทศบาล
โทร : 086-7331693
นางสาวเกตน์นิภา ไกรจะบก
รองปลัดเทศบาล
โทร : 088-2992639
นางสาวเกตน์นิภา ไกรจะบก
รองปลัดเทศบาล
โทร : 088-2992639
นายสุริยา ผลาหาญ
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
โทร : 086-5539116
นายสุริยา ผลาหาญ
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

โทร : 086-5539116
นางศิริพร ชาญชาติณรงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : โทร.086-1472525
นางศิริพร ชาญชาติณรงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : โทร.086-1472525
นายเฉลย ธนะภูมิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : โทร.081-8637994
นายเฉลย ธนะภูมิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : โทร.081-8637994
นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์
ปลัดเทศบาล รักษาการ ผอ.กองการศึกษา
โทร : โทร.086-7331693
นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์
ปลัดเทศบาล รักษาการ ผอ.กองการศึกษา

โทร : โทร.086-7331693
นายณดนธ์ พรศิลป์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายณดนธ์ พรศิลป์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นายสุริยา ผลาหาญ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0865539116
นายสุริยา ผลาหาญ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0865539116
นางสุชาดา คงมั่นกลาง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสุชาดา คงมั่นกลาง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกุลนันท์ ปลอดแก่นทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวกุลนันท์ ปลอดแก่นทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายอนุสรณ์ สาครแก้ว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 089-1435834
นายอนุสรณ์ สาครแก้ว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 089-1435834
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุวรางค์ แสวงมงคล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสุวรางค์ แสวงมงคล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายภุชงค์ คงมั่นกลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 0967216154
นายภุชงค์ คงมั่นกลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 0967216154
นางสาวอาภาพร รุ่งขจรกลิ่น
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติงาน
นางสาวอาภาพร รุ่งขจรกลิ่น
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติงาน
นางสาวสุกัลญา ดุลศิลย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 086-3415150
นางสาวสุกัลญา ดุลศิลย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 086-3415150
นางสาวมาริสา สุคนธประทีป
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวมาริสา สุคนธประทีป
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศุฑาทิพย์ ถิธิสุข
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศุฑาทิพย์ ถิธิสุข
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสมหญิง บ่างสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0848649601
นางสาวสมหญิง บ่างสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0848649601
นายอำนวยโชค ภูมิวาลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0890951118
นายอำนวยโชค ภูมิวาลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0890951118
นายเนตรวัฒน์ ใจสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0871333676
นายเนตรวัฒน์ ใจสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0871333676
นายวัชรางกูร แก้วพัฒน์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0962049026
นายวัชรางกูร แก้วพัฒน์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0962049026
นายวัชรา แซ่เอี๊ยบ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0805733654
นายวัชรา แซ่เอี๊ยบ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0805733654
นางอรัญญา ดางาม
นักการ
นางอรัญญา ดางาม
นักการ
account_box กองคลัง
นางศิริพร ชาญชาติณรงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-1472525
นางศิริพร ชาญชาติณรงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-1472525
นายชูศักดิ์ บุญมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 064-5405754
นายชูศักดิ์ บุญมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 064-5405754
นางสาวจิตติมา ลึกลือ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
โทร : 094-8919163
นางสาวจิตติมา ลึกลือ
นักวิชาการคลังชำนาญการ

โทร : 094-8919163
นางอัญญาณี สังข์สวัสดิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางอัญญาณี สังข์สวัสดิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาววิไลวรรณ คงหอม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาววิไลวรรณ คงหอม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิชญา จันทกุมาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพิชญา จันทกุมาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
เจ้าพนักงานทะเบียนและทรัพย์สิน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานทะเบียนและทรัพย์สิน
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายณดนธ์ พรศิลป์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายณดนธ์ พรศิลป์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวเบญจวรรณ ดาวเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวเบญจวรรณ ดาวเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวสุริยะ วรรณสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุริยะ วรรณสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมพงษ์ บุญฑะมาตร
พนักงานขับรถยนต์
นายสมพงษ์ บุญฑะมาตร
พนักงานขับรถยนต์
นายศรีศักดิ์ นารี
พนักงานขับรถยนต์
นายศรีศักดิ์ นารี
พนักงานขับรถยนต์
นายสนอง นะธิศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายสนอง นะธิศรี
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองการศึกษา
นายวิบูลสุข ตัณจักวรานนท์
ปลัดเทศบาลรักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 087-4846991
นายวิบูลสุข ตัณจักวรานนท์
ปลัดเทศบาลรักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 087-4846991
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร :
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร :
นางสุกัญญา พูลจวง
ครู คศ.๑
โทร : 087-6013967
นางสุกัญญา พูลจวง
ครู คศ.๑
โทร : 087-6013967
นางสาวภัทชรา คนมั่น
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภัทชรา คนมั่น
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัจฉรา มะลอย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัจฉรา มะลอย
ครูผู้ดูแลเด็ก
account_box กองช่าง
นายเฉลย ธนะภูมิชัย
ผู้อำนวยกองช่าง
นายเฉลย ธนะภูมิชัย
ผู้อำนวยกองช่าง
นายประดิษ ยังกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายประดิษ ยังกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายปรีชา พลูเมือง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายปรีชา พลูเมือง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางส้มเน้ย ตามศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางส้มเน้ย ตามศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าเกษม
นางสาวอริษรา ชนะพันธ์
ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าเกษม
นางสาวอริษรา ชนะพันธ์
ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าเกษม
นายเกียรติศักดิ์ บุญเกิด
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
นายเกียรติศักดิ์ บุญเกิด
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
นายสมนึก พิเมย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
นายสมนึก พิเมย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
นางสาวกัลยา สีพี
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
นางสาวกัลยา สีพี
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
นางสาวจิดาภา แสงสาร
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
นางสาวจิดาภา แสงสาร
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
นางสาวธนภรณ์ สุธิพันธ์
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวธนภรณ์ สุธิพันธ์
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวกัลยา สีทาหลอด
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวกัลยา สีทาหลอด
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวชุติกาฐจน์ เกรียงพิริยกุล
กรรมการฝ่ายทะเบียน
นางสาวชุติกาฐจน์ เกรียงพิริยกุล
กรรมการฝ่ายทะเบียน
เด็กชายณัฐกฤษณ์ สืบพันธ์
กรรมการฝ่ายทะเบียน
เด็กชายณัฐกฤษณ์ สืบพันธ์
กรรมการฝ่ายทะเบียน
นางสาวเพชรลดา พันธบุตร
กรรมการฝ่ายกีฬานันทนาการ
นางสาวเพชรลดา พันธบุตร
กรรมการฝ่ายกีฬานันทนาการ
นางสาวปริญญา คำปลิว
กรรมการฝ่ายกีฬานันทนาการ
นางสาวปริญญา คำปลิว
กรรมการฝ่ายกีฬานันทนาการ
นางสาวจุฑารัตน์ หินไชยศรี
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
นางสาวจุฑารัตน์ หินไชยศรี
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
นางสาวปทุมมาส จันทมาลา
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
นางสาวปทุมมาส จันทมาลา
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
นายภานุวัฒน์ เดชวารี
กรรมการฝ่ายพัฒนาสังคม
นายภานุวัฒน์ เดชวารี
กรรมการฝ่ายพัฒนาสังคม
นายอรรณพ ธะนะลานนท์
กรรมการฝ่ายพัฒนาสังคม
นายอรรณพ ธะนะลานนท์
กรรมการฝ่ายพัฒนาสังคม
นายธนพล ธรรมา
กรรมการฝ่ายความปลอดภัย
นายธนพล ธรรมา
กรรมการฝ่ายความปลอดภัย
เด็กหญิงชมขวัญ ชมโท
กรรมการฝ่ายความปลอดภัย
เด็กหญิงชมขวัญ ชมโท
กรรมการฝ่ายความปลอดภัย
เด็กหญิงกรกนก อยู่สวัสดิ์
กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
เด็กหญิงกรกนก อยู่สวัสดิ์
กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
เด็กหญิงปิยะธิดา อุสาหดี
กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
เด็กหญิงปิยะธิดา อุสาหดี
กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
นางสาวรณพร กันเรือน
เลขานุการสภาเด็กและเยาวชน
นางสาวรณพร กันเรือน
เลขานุการสภาเด็กและเยาวชน
นางสาวนันทวัน กองคำ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาเด็กและเยาวชน
นางสาวนันทวัน กองคำ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาเด็กและเยาวชน
account_box ผู้นำชุมชน
นางกนกพร วรเวก
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 1
โทร : 081-0017062
นางกนกพร วรเวก
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 1
โทร : 081-0017062
นายสิริชัย สมใจ
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 2
โทร : 089-2465002
นายสิริชัย สมใจ
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 2
โทร : 089-2465002
นางอาภา วิบูลย์เพ็ง
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 3
โทร : 089-0574988
นางอาภา วิบูลย์เพ็ง
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 3
โทร : 089-0574988
นางพะเยาว์ บุญสร้าง
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 4
โทร : 097-1592697
นางพะเยาว์ บุญสร้าง
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 4
โทร : 097-1592697
นายดนัย จำจด
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 5
โทร : 081-6535441
นายดนัย จำจด
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 5
โทร : 081-6535441
นางประภา ด่านอาษา
ประธาน อสม.เทศบาลตำบลท่าเกษม
นางประภา ด่านอาษา
ประธาน อสม.เทศบาลตำบลท่าเกษม
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder 038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
โครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี
folder โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
folder ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น
แจ้งเหตุ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 57
เดือนนี้ 7,073
เดือนที่แล้ว 10,349
ทั้งหมด 26,923