เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ผู้บริหารองค์กร
นายกเทศมนตรี
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
แจ้งเหตุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder 032ช่องทางการรับฟังความเห็น
ข้อมูลข่าวสาร
date_range 04แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder 04แผนยุทธศาสตร์
folder 010แผนการดำเนินงานประจำปี
folder 011รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
folder 012รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder 013คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการการบวนงาน
folder 014คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
folder 015 ข้อเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
folder 016แบบรายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
folder 018แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder 018 เทศบัญญัติ
folder 019รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
folder 020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder 021แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
folder 022ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
folder 023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
folder 024รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 222
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิเชียร สุคนธประทีป
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
นายวิเชียร สุคนธประทีป
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
นางสาวรุจิรา พงศ์พันธ์ุพิเชฐ
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-8339484
นางสาวรุจิรา พงศ์พันธ์ุพิเชฐ
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-8339484
นายสังขาล จันลา
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 089-2512462
นายสังขาล จันลา
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 089-2512462
ด.ต.ฐากฤชภ์ ทองเกิด
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 089-0951118
ด.ต.ฐากฤชภ์ ทองเกิด
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 089-0951118
นายจำเนียร บ่างสมบูรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 087-6184040
นายจำเนียร บ่างสมบูรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 087-6184040
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายมังกร แก้วพัฒน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 062-9635045
นายมังกร แก้วพัฒน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 062-9635045
นางสมส่วน ธูปทอง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 087-6132113
นางสมส่วน ธูปทอง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 087-6132113
นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331698
นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร : 086-7331698
นายสำรวย บุญโต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 089-0641789
นายสำรวย บุญโต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร : 089-0641789
นายสามารถ วงศรีทา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 081-2951322
นายสามารถ วงศรีทา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร : 081-2951322
นายมานพ เพาะแป้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 089-5233418
นายมานพ เพาะแป้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร : 089-5233418
นายสมบูรณ์ ยรรยง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 080-6445556
นายสมบูรณ์ ยรรยง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร : 080-6445556
นายธนาพล ริยะตานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 081-9835379
นายธนาพล ริยะตานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร : 081-9835379
นายณรงค์ พิดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 098-2738143
นายณรงค์ พิดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร : 098-2738143
นายแสวง จันทกุมาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 063-5797966
นายแสวง จันทกุมาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร : 063-5797966
นายประวิท ผลาหาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร :
นายประวิท ผลาหาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร :
นายสิทธิ์ สาพล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 092-6513141
นายสิทธิ์ สาพล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร : 092-6513141
นายศรีนวน อำพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 089-5451284
นายศรีนวน อำพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร : 089-5451284
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์
ปลัดเทศบาล
โทร : 086-7331693
นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์
ปลัดเทศบาล
โทร : 086-7331693
นางสาวเกตน์นิภา ไกรจะบก
รองปลัดเทศบาล
โทร : 088-2992639
นางสาวเกตน์นิภา ไกรจะบก
รองปลัดเทศบาล
โทร : 088-2992639
นายสุริยา ผลาหาญ
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
โทร : 086-5539116
นายสุริยา ผลาหาญ
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

โทร : 086-5539116
นางศิริพร ชาญชาติณรงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : โทร.086-1472525
นางศิริพร ชาญชาติณรงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : โทร.086-1472525
นายเฉลย ธนะภูมิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : โทร.081-8637994
นายเฉลย ธนะภูมิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : โทร.081-8637994
นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์
ปลัดเทศบาล รักษาการ ผอ.กองการศึกษา
โทร : โทร.086-7331693
นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์
ปลัดเทศบาล รักษาการ ผอ.กองการศึกษา

โทร : โทร.086-7331693
นายณดนธ์ พรศิลป์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายณดนธ์ พรศิลป์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นายสุริยา ผลาหาญ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0865539116
นายสุริยา ผลาหาญ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0865539116
นางสุชาดา คงมั่นกลาง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสุชาดา คงมั่นกลาง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกุลนันท์ ปลอดแก่นทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวกุลนันท์ ปลอดแก่นทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายอนุสรณ์ สาครแก้ว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 089-1435834
นายอนุสรณ์ สาครแก้ว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 089-1435834
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุวรางค์ แสวงมงคล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสุวรางค์ แสวงมงคล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายภุชงค์ คงมั่นกลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 0967216154
นายภุชงค์ คงมั่นกลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 0967216154
นางสาวอาภาพร รุ่งขจรกลิ่น
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติงาน
นางสาวอาภาพร รุ่งขจรกลิ่น
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติงาน
นางสาวสุกัลญา ดุลศิลย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 086-3415150
นางสาวสุกัลญา ดุลศิลย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 086-3415150
นางสาวมาริสา สุคนธประทีป
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวมาริสา สุคนธประทีป
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศุฑาทิพย์ ถิธิสุข
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศุฑาทิพย์ ถิธิสุข
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสมหญิง บ่างสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0848649601
นางสาวสมหญิง บ่างสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0848649601
นายอำนวยโชค ภูมิวาลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0890951118
นายอำนวยโชค ภูมิวาลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0890951118
นายเนตรวัฒน์ ใจสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0871333676
นายเนตรวัฒน์ ใจสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0871333676
นายวัชรางกูร แก้วพัฒน์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0962049026
นายวัชรางกูร แก้วพัฒน์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0962049026
นายวัชรา แซ่เอี๊ยบ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0805733654
นายวัชรา แซ่เอี๊ยบ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0805733654
นางอรัญญา ดางาม
นักการ
นางอรัญญา ดางาม
นักการ
account_box กองคลัง
นางศิริพร ชาญชาติณรงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-1472525
นางศิริพร ชาญชาติณรงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-1472525
นายชูศักดิ์ บุญมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นายชูศักดิ์ บุญมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวจิตติมา ลึกลือ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวจิตติมา ลึกลือ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางอัญญาณี สังข์สวัสดิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางอัญญาณี สังข์สวัสดิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาววิไลวรรณ คงหอม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาววิไลวรรณ คงหอม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิชญา จันทกุมาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพิชญา จันทกุมาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
เจ้าพนักงานทะเบียนและทรัพย์สิน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานทะเบียนและทรัพย์สิน
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายณดนธ์ พรศิลป์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 095-5364064
นายณดนธ์ พรศิลป์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 095-5364064
นางสาวเบญจวรรณ ดาวเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวเบญจวรรณ ดาวเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวสุริยะ วรรณสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุริยะ วรรณสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมพงษ์ บุญฑะมาตร
พนักงานขับรถยนต์
นายสมพงษ์ บุญฑะมาตร
พนักงานขับรถยนต์
นายศรีศักดิ์ นารี
พนักงานขับรถยนต์
นายศรีศักดิ์ นารี
พนักงานขับรถยนต์
นายสนอง นะธิศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายสนอง นะธิศรี
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองการศึกษา
นายวิบูลสุข ตัณจักวรานนท์
ปลัดเทศบาลรักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 087-4846991
นายวิบูลสุข ตัณจักวรานนท์
ปลัดเทศบาลรักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 087-4846991
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร :
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร :
นางสุกัญญา พูลจวง
ครู คศ.๑
โทร : 087-6013967
นางสุกัญญา พูลจวง
ครู คศ.๑
โทร : 087-6013967
นางสาวภัทชรา คนมั่น
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภัทชรา คนมั่น
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัจฉรา มะลอย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัจฉรา มะลอย
ครูผู้ดูแลเด็ก
account_box กองช่าง
นายเฉลย ธนะภูมิชัย
ผู้อำนวยกองช่าง
โทร : 0818637994
นายเฉลย ธนะภูมิชัย
ผู้อำนวยกองช่าง
โทร : 0818637994
นายประดิษ ยังกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายประดิษ ยังกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายปรีชา พลูเมือง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายปรีชา พลูเมือง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางส้มเน้ย ตามศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางส้มเน้ย ตามศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าเกษม
นายสมนึก พิเมย
ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 080-568-5028
นายสมนึก พิเมย
ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 080-568-5028
นางสาวเพชรดา พันธบุตร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 062-064-3547
นางสาวเพชรดา พันธบุตร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 062-064-3547
นายภานุวัฒน์ เดชวารี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 065-483-3997
นายภานุวัฒน์ เดชวารี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร : 065-483-3997
นางสาวศศิธร สายทอง
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
โทร : 065-502-4121
นางสาวศศิธร สายทอง
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

โทร : 065-502-4121
นางสาววนิดา สุรพันธ์
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
โทร : 082-001-4792
นางสาววนิดา สุรพันธ์
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

โทร : 082-001-4792
นางสาวชุติกาญจน์ เกรียงพิชัยกุล
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร : 063-226-9868
นางสาวชุติกาญจน์ เกรียงพิชัยกุล
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

โทร : 063-226-9868
นางสาวนันทวัน กองคำ
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร : 080-625-4623
นางสาวนันทวัน กองคำ
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

โทร : 080-625-4623
นางสาวธัญวรรณ สร้อยชื่น
กรรมการฝ่ายทะเบียน
โทร : 083-602-9637
นางสาวธัญวรรณ สร้อยชื่น
กรรมการฝ่ายทะเบียน

โทร : 083-602-9637
นายสันติ ลากุลเฟีย
กรรมการฝ่ายทะเบียน
โทร : 086-318-8151
นายสันติ ลากุลเฟีย
กรรมการฝ่ายทะเบียน

โทร : 086-318-8151
เด็กหญิงนัชชา จั่นกลาง
กรรมการฝ่ายกีฬานันทนาการ
โทร : 097-017-9420
เด็กหญิงนัชชา จั่นกลาง
กรรมการฝ่ายกีฬานันทนาการ

โทร : 097-017-9420
เด็กหญิงศรัณย์พร ทรัพย์อยู่
กรรมการฝ่ายกีฬานันทนาการ
โทร : 061-135-3546
เด็กหญิงศรัณย์พร ทรัพย์อยู่
กรรมการฝ่ายกีฬานันทนาการ

โทร : 061-135-3546
เด็กหญิงชมพูนุช พัสดุ
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
โทร : 061-109-6029
เด็กหญิงชมพูนุช พัสดุ
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

โทร : 061-109-6029
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พวงจำปา
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พวงจำปา
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
เด็กชายนันทกร หลวงสนาม
กรรมการฝ่ายพัฒนาสังคม
เด็กชายนันทกร หลวงสนาม
กรรมการฝ่ายพัฒนาสังคม
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ จันทร์นัด
กรรมการฝ่ายพัฒนาสังคม
โทร : 096-010-3934
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ จันทร์นัด
กรรมการฝ่ายพัฒนาสังคม

โทร : 096-010-3934
เด็กหญิงสุมิตรา หงษ์โต
กรรมการฝ่ายความปลอดภัย
โทร : 093-301-2516
เด็กหญิงสุมิตรา หงษ์โต
กรรมการฝ่ายความปลอดภัย

โทร : 093-301-2516
เด็กหญิงชมขวัญ ชมโท
กรรมการฝ่ายความปลอดภัย
เด็กหญิงชมขวัญ ชมโท
กรรมการฝ่ายความปลอดภัย
นางสาวปณิตา ศรีธงไชย
กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
โทร : 095-739-2174
นางสาวปณิตา ศรีธงไชย
กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

โทร : 095-739-2174
นางสาวพรนภา กั้วจำนง
กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
โทร : 064-981-6578
นางสาวพรนภา กั้วจำนง
กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

โทร : 064-981-6578
นายฤทธิ์วงศ์ รักหน้าที่
เลขานุการสภาเด็กและเยาวชน
โทร : 065-684-7842
นายฤทธิ์วงศ์ รักหน้าที่
เลขานุการสภาเด็กและเยาวชน

โทร : 065-684-7842
นายอรรณพ อะจะลานนท์
เลขานุการสภาเด็กและเยาวชน
โทร : 065-454-0976
นายอรรณพ อะจะลานนท์
เลขานุการสภาเด็กและเยาวชน

โทร : 065-454-0976
เด็กหญิงกรกนก อยู่สวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการสภาเด็กและเยาวชน
โทร : 089-516-4840
เด็กหญิงกรกนก อยู่สวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการสภาเด็กและเยาวชน

โทร : 089-516-4840
account_box ผู้นำชุมชน
นางกนกพร วรเวก
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 1
โทร : 081-0017062
นางกนกพร วรเวก
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 1
โทร : 081-0017062
นางรัชนีกรณ์ สงไพรสน
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 2
โทร : 0802823592
นางรัชนีกรณ์ สงไพรสน
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 2
โทร : 0802823592
นางอาภา วิบูลย์เพ็ง
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 3
โทร : 089-0574988
นางอาภา วิบูลย์เพ็ง
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 3
โทร : 089-0574988
นางพะเยาว์ บุญสร้าง
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 4
โทร : 097-1592697
นางพะเยาว์ บุญสร้าง
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 4
โทร : 097-1592697
นายดนัย จำจด
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 5
โทร : 081-6535441
นายดนัย จำจด
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 5
โทร : 081-6535441
นางประภา ด่านอาษา
ประธาน อสม.เทศบาลตำบลท่าเกษม
นางประภา ด่านอาษา
ประธาน อสม.เทศบาลตำบลท่าเกษม