เทศบาลตำบลท่าเกษม call 04ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
folder หลักเกณฑ์และแนวทางในการตรวจสอบภายใน
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประกาศใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file เผยแพร่กฎบัตร เทศบาลตำบลท่าเกษม grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประกาศใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file ข้อทักท้วงของสตง.ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview273
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2545 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview212
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview212
insert_drive_file แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview225

folder แผนตรวจสอบภายใน
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศ ใช้แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview160
insert_drive_file คู่มือบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview191
insert_drive_file การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview223
insert_drive_file แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview194

folder รายงานผลการตรวจสอบภายใน
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file รายงานผลตรวจสอบภายในครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview194
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview184
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview191

folder เรื่องที่หน้าสนใจ
insert_drive_file ตัวอย่างร่างขอบเขตงาน TOR ตามหนังสือ ว.89 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview488
insert_drive_file การป้องกันการทุจริตภายในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview189
insert_drive_file จริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview186
insert_drive_file เอกสารเผยแพร่ วินัยและการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview182
photo ซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงการพิจาณา พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview165
photo ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่าย ค่าชุดตรวจ ATK poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview185
photo แนวทางการจัดทำรายงานการเงิน ตามมาตรฐานการบัิญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview169
photo การกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview193