เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
อาคารสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลท่าเกษม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder 032ช่องทางการรับฟังความเห็น

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 98
folder หลักเกณฑ์และแนวทางในการตรวจสอบภายใน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยของรัฐ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71
insert_drive_file การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
insert_drive_file แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
insert_drive_file แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100
insert_drive_file แนวทางการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98

folder แผนตรวจสอบภายใน
insert_drive_file แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

folder รายงานผลการตรวจสอบภายใน
insert_drive_file รายงานผลตรวจสอบภายในครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

folder เรื่องที่หน้าสนใจ
insert_drive_file การป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file จริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file เอกสารเผยแพร่ วินัยและการรักษาวินัย
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงการพิจาณา พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่าย ค่าชุดตรวจ ATK
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo แนวทางการจัดทำรายงานการเงิน ตามมาตรฐานการบัิญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท.
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo การกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

ผู้บริหารองค์กร
folder นายกเทศมนตรี
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แจ้งเหตุ
ปปช.
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
การขออนุญาต
ติดตั้งป้ายโฆษณา แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว ภาพ หรือข้อความ ในที่สาธารณะ
การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
บริการข้อมูล
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
รายงานผลการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของประชาชน