เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
folder งานสวัสดิการสังคม
insert_drive_file แบบฟอร์มเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file แบบฟอร์มลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุและคนพิการภายในเขตเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลท่าเกษม
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ เรื่องขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการณ์จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo ประชาสัมพันธ์จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นฐานสำหรับคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เรื่องการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนด้านสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประชาสัมพันธ์เรื่องการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page คู่มือการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2