เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
folder หลักเกณฑ์และแนวทางในการตรวจสอบภายใน
insert_drive_file ข้อทักท้วงของสตง.ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2545 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file แนวปฏิบัติการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file การจัดทำกฏบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file แนวทางควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยของรัฐ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file แนวทางการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
insert_drive_file แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1