เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ของเทศบาลตำบลท่าเกษม
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
photo เทศบาลท่าเกษม ขอเชิญข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม อบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file โครงการคนดี ศรีท่าเกษม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ประกาศขายเอกสาร ถนนเทศบาลซอย13 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
photo ปฎิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราภาษีป้าย ตามกฏกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง ท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file แบบฟรอม์แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล(ประเทศไทย) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder 038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
โครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี
folder โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
folder ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น
แจ้งเหตุ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 79
เดือนนี้ 7,095
เดือนที่แล้ว 10,371
ทั้งหมด 26,945