เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ผู้บริหารองค์กร
นายกเทศมนตรี
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
แจ้งเหตุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder 032ช่องทางการรับฟังความเห็น
ข้อมูลข่าวสาร
date_range 04แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder 04แผนยุทธศาสตร์
folder 010แผนการดำเนินงานประจำปี
folder 011รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
folder 012รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder 013คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการการบวนงาน
folder 014คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
folder 015 ข้อเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
folder 016แบบรายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
folder 018แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder 018 เทศบัญญัติ
folder 019รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
folder 020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder 021แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
folder 022ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
folder 023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
folder 024รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 276
account_box สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าเกษม
นายสมนึก พิเมย
ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 080-568-5028
นายสมนึก พิเมย
ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 080-568-5028
นางสาวเพชรดา พันธบุตร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 062-064-3547
นางสาวเพชรดา พันธบุตร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 062-064-3547
นายภานุวัฒน์ เดชวารี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 065-483-3997
นายภานุวัฒน์ เดชวารี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร : 065-483-3997
นางสาวศศิธร สายทอง
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
โทร : 065-502-4121
นางสาวศศิธร สายทอง
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

โทร : 065-502-4121
นางสาววนิดา สุรพันธ์
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
โทร : 082-001-4792
นางสาววนิดา สุรพันธ์
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

โทร : 082-001-4792
นางสาวชุติกาญจน์ เกรียงพิชัยกุล
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร : 063-226-9868
นางสาวชุติกาญจน์ เกรียงพิชัยกุล
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

โทร : 063-226-9868
นางสาวนันทวัน กองคำ
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร : 080-625-4623
นางสาวนันทวัน กองคำ
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

โทร : 080-625-4623
นางสาวธัญวรรณ สร้อยชื่น
กรรมการฝ่ายทะเบียน
โทร : 083-602-9637
นางสาวธัญวรรณ สร้อยชื่น
กรรมการฝ่ายทะเบียน

โทร : 083-602-9637
นายสันติ ลากุลเฟีย
กรรมการฝ่ายทะเบียน
โทร : 086-318-8151
นายสันติ ลากุลเฟีย
กรรมการฝ่ายทะเบียน

โทร : 086-318-8151
เด็กหญิงนัชชา จั่นกลาง
กรรมการฝ่ายกีฬานันทนาการ
โทร : 097-017-9420
เด็กหญิงนัชชา จั่นกลาง
กรรมการฝ่ายกีฬานันทนาการ

โทร : 097-017-9420
เด็กหญิงศรัณย์พร ทรัพย์อยู่
กรรมการฝ่ายกีฬานันทนาการ
โทร : 061-135-3546
เด็กหญิงศรัณย์พร ทรัพย์อยู่
กรรมการฝ่ายกีฬานันทนาการ

โทร : 061-135-3546
เด็กหญิงชมพูนุช พัสดุ
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
โทร : 061-109-6029
เด็กหญิงชมพูนุช พัสดุ
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

โทร : 061-109-6029
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พวงจำปา
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พวงจำปา
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
เด็กชายนันทกร หลวงสนาม
กรรมการฝ่ายพัฒนาสังคม
เด็กชายนันทกร หลวงสนาม
กรรมการฝ่ายพัฒนาสังคม
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ จันทร์นัด
กรรมการฝ่ายพัฒนาสังคม
โทร : 096-010-3934
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ จันทร์นัด
กรรมการฝ่ายพัฒนาสังคม

โทร : 096-010-3934
เด็กหญิงสุมิตรา หงษ์โต
กรรมการฝ่ายความปลอดภัย
โทร : 093-301-2516
เด็กหญิงสุมิตรา หงษ์โต
กรรมการฝ่ายความปลอดภัย

โทร : 093-301-2516
เด็กหญิงชมขวัญ ชมโท
กรรมการฝ่ายความปลอดภัย
เด็กหญิงชมขวัญ ชมโท
กรรมการฝ่ายความปลอดภัย
นางสาวปณิตา ศรีธงไชย
กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
โทร : 095-739-2174
นางสาวปณิตา ศรีธงไชย
กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

โทร : 095-739-2174
นางสาวพรนภา กั้วจำนง
กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
โทร : 064-981-6578
นางสาวพรนภา กั้วจำนง
กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

โทร : 064-981-6578
นายฤทธิ์วงศ์ รักหน้าที่
เลขานุการสภาเด็กและเยาวชน
โทร : 065-684-7842
นายฤทธิ์วงศ์ รักหน้าที่
เลขานุการสภาเด็กและเยาวชน

โทร : 065-684-7842
นายอรรณพ อะจะลานนท์
เลขานุการสภาเด็กและเยาวชน
โทร : 065-454-0976
นายอรรณพ อะจะลานนท์
เลขานุการสภาเด็กและเยาวชน

โทร : 065-454-0976
เด็กหญิงกรกนก อยู่สวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการสภาเด็กและเยาวชน
โทร : 089-516-4840
เด็กหญิงกรกนก อยู่สวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการสภาเด็กและเยาวชน

โทร : 089-516-4840