เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โครงการกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายวิเชียร สุคนธประทีป นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม เป็นประธานเปิดโครงการ ลอยกระทงประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และประชาชนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ สระหนองด่าน เทศบาลตำบลท่าเกษม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑.เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ๒.เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ๓.เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา และปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำ๔.เพื่อให้เกิดการร่วมกิจกรรมของประชาชน และเป็นบ่อเกิดแห่งความรักสามัคคี ๕.เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และช่วยกันรักษา ทำนุบำรุงศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณ ๖.เพื่อปลูกฝังประเพณีอันดีงามให้กับเด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้และถือปฏิบัติต่อไป
ผู้โพส : admin