ชื่อเรื่อง : แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ของเทศบาลตำบลท่าเกษม
ชื่อไฟล์ : zoXw22UThu10819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ร่วมตอบแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ของเทศบาลตำบลท่าเกษม ผ่านระบบ ITA https://itas.nacc.go.th/go/iit/5bnbeg