ชื่อเรื่อง : รายงานวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : Yb9ayxkWed32709.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้