ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษมและนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง