ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้รับบริการการ ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามโครงการเพิ่งการเข้าถึงฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของปร่ะชาชนตำบลท่าเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง