ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง