ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๘๙๕ สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๒-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง