ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเกษมประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง