ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานห้องสำนักปลัด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร และห้องกองคลัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)