ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง