ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง