ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลท่าเกษม ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง