เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
folder ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
รายงานควบคุมภายใน สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม (ปค.4) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview210
รายงานควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าเกษม (ปค.4) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview222
รายงานควบคุมภายใน กองช่างเทศบาลตำบลท่าเกษม (ปค.4) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview203
รายงานควบคุมภายใน กองคลังเทศบาลตำบลท่าเกษม (ปค.4) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview207
รายงานควบคุมภายใน กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าเกษม (ปค.4) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview207
รายงานควบคุมภายใน กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าเกษม (ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview220
รายงานควบคุมภายใน สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม (ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview199
รายงานควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าเกษม (ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview197
รายงานควบคุมภายใน กองช่างเทศบาลตำบลท่าเกษม (ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview202
รายงานควบคุมภายใน กองคลังเทศบาลตำบลท่าเกษม (ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview205

folder ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
folder ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
folder ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
folder ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
insert_drive_file 179(6)มีการจัดทำรายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้ผู้บริหารทราบ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview188
insert_drive_file 177(1)มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview185
insert_drive_file 177(2)ประกาศแผปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2560-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview181
insert_drive_file 178(5)มาตรการการใช้ดุลยและใช้อำนาจหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174
photo 187 ทต.ท่าเกษมได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการเข้าร่วมการประเมิน ITA ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview185

folder สรุปผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ(LPA) ประจำปี 2564
folder 7.การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
folder 8.การปรับปรุงภารกิจ
folder 9.การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด