เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
อาคารสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลท่าเกษม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder 032ช่องทางการรับฟังความเห็น

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 163
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายมังกร แก้วพัฒน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 062-9635045
นายมังกร แก้วพัฒน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 062-9635045
นางสมส่วน ธูปทอง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 087-6132113
นางสมส่วน ธูปทอง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 087-6132113
นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331698
นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร : 086-7331698
นายสำรวย บุญโต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 089-0641789
นายสำรวย บุญโต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร : 089-0641789
นายสามารถ วงศรีทา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 081-2951322
นายสามารถ วงศรีทา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร : 081-2951322
นายมานพ เพาะแป้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 089-5233418
นายมานพ เพาะแป้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร : 089-5233418
นายสมบูรณ์ ยรรยง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 080-6445556
นายสมบูรณ์ ยรรยง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร : 080-6445556
นายธนาพล ริยะตานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 081-9835379
นายธนาพล ริยะตานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร : 081-9835379
นายณรงค์ พิดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 098-2738143
นายณรงค์ พิดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร : 098-2738143
นายแสวง จันทกุมาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 063-5797966
นายแสวง จันทกุมาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร : 063-5797966
นายเดชา สืบพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 085-2761710
นายเดชา สืบพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร : 085-2761710
นายสิทธิ์ สาพล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 092-6513141
นายสิทธิ์ สาพล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร : 092-6513141
นายศรีนวน อำพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 089-5451284
นายศรีนวน อำพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม

โทร : 089-5451284
ผู้บริหารองค์กร
นายกเทศมนตรี
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แจ้งเหตุ
ปปช.
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
การขออนุญาต
ติดตั้งป้ายโฆษณา แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว ภาพ หรือข้อความ ในที่สาธารณะ
การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
บริการข้อมูล
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
รายงานผลการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของประชาชน