เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 17
กฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 13 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 80
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 95 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 82
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 74
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 80
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. แก้ไขถึง(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 66